RODO

INFORMACJE DLA KANDYDATA DO PRACY

 1. Od kandydatów wymagamy podania danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia i dane kontaktowe (np. nr tel., adres e-mail lub adres korespondencyjny) oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 2. Jeśli chcesz dobrowolnie podać nam dodatkowe dane, których nie wymagamy –
  robisz to z własnej inicjatywy, a tym samym uprawniasz nas do ich przetwarzania w procesie rekrutacji.
 3. Jeśli chcesz, dodatkowo możesz wyrazić zgodę na udział w kolejnych organizowanych przez nas procesach rekrutacji umieszczając w aplikacji klauzulę: Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanych dokumentów aplikacyjnych i wykorzystanie ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przezPrzedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”
 4. Warto wiedzieć, że:
  1. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-117) przy ul. Św. Anny 5 stanie się administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych;
  2. dane przetwarzane będą na podstawie:
   1. przepisów prawa – Kodeks pracy (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w przypadku danych obowiązkowych,
   2. dobrowolnych zgód (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku danych dodatkowych (zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie odwołana);
  3. podanie danych wskazanych w Kodeksie pracy jest obowiązkowe do udziału w rekrutacji – jeśli nie podasz danych, które pozwolą na ocenę Twojej kandydatury i kontakt, nie będzie możliwości udziału w procesie rekrutacji;
  4. podanie danych dodatkowych jest nieobowiązkowe, a jeśli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na ich przetwarzanie – wystarczy, że nas o tym poinformujesz;
  5. odbiorcą danych przesłanych drogą mailową może być dostawca hostingu, któremu powierzamy dane na podstawie umowy powierzenia – zgodnie z art. 28 RODO;
  6. po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne usuwamy, chyba że zgodzisz się na udział w przyszłych procesach rekrutacji – wtedy dokumenty przechowujemy do 2 lat,
   a co 6 mies. dokonujemy przeglądu ich przydatności;
  7. dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi
   do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl), jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych;
  8. możesz też skorzystać ze swoich praw przyznanych RODO, w tym: prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do otrzymania ich kopii, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
  9. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową na adres: info@el12.pl lub telefonicznie pod nr: (+48) 609 697 377.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM REKLAMACJI

Warto wiedzieć, że:

 1. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-117) przy ul. Św. Anny 5 stanie się administratorem podanych w formularzu reklamacyjnym danych osobowych;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji reklamacji (bez podania danych nie będzie możliwości rozpatrzenia reklamacji);
 3. podane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  1. podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji na produkty zakupione u administratora,
  2. realizacji reklamacji, w tym kontakt telefoniczny lub mailowy umożliwiający zbadanie produktu, udzielenie odpowiedzi na pisma, przedstawianie propozycji ugodowych, itp.,
  3. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, w tym przed rzecznikiem konsumentów;
 4. podstawą prawną przetwarzania podanych danych będzie odpowiednio:
  1. niezbędność do wykonania zobowiązania gwarancyjnego (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady produktów i gwarancji jakości oraz art. 74 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości,
  3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci prawidłowego rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych, kontroli prawidłowości prowadzenia postępowania reklamacyjnego, obrony interesów Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. podane dane będziemy przetwarzać przez okres:
  1. rozpatrywania reklamacji, w tym rozpatrywania odwołania od odmowy uwzględnienia reklamacji oraz okres niezbędny do realizacji reklamacji w przypadku uznania reklamacji,
  2. przedawnienia roszczeń dotyczących postępowania reklamacyjnego,
  3. trwania postępowań sądowych, ugodowych, itp. prowadzonych przez właściwe organy publiczne;
 6. podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, z uwzględnieniem okresu obowiązywania umowy, okresu gwarancji, okresów przedawnienia roszczeń z rękojmi i gwarancji, a także okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach o rachunkowości oraz okresu niezbędnego do obrony interesów administratora (retencja danych trwa 1 rok po upływie terminu rękojmi/gwarancji lub 1 rok po rozliczeniu reklamacji, a jeżeli żadna z powyższych podstaw nie znajduje zastosowania, dane przechowywane są przez maksymalny okres 6 lat od dnia ich zgromadzenia);
 7. podanych danych nie będziemy wykorzystywać w celach marketingowych, nie będziemy też podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane nie posłużą do profilowania;
 8. w przypadku kontaktu drogą mailową, odbiorcą danych może być dostawca hostingu, któremu powierzamy dane na podstawie umowy powierzenia – zgodnie z art. 28 RODO;
 9. jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl);
 10. możesz też skorzystać z dodatkowych praw wynikających z RODO: prawo do wglądu do swoich danych, aktualizacji swoich danych, otrzymania kopii swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania;
 11. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową na adres: info@el12.pl lub telefonicznie pod nr: (+48) 609 697 377.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Podejmując z nami kontakt za pomocą formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzania podanych danych osobowych.

Warto wiedzieć, że:

 1. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-117) przy ul. Św. Anny 5 stanie się administratorem podanych w formularzu danych osobowych;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania i realizacji zgłoszenia lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (bez podania danych w postaci adresu e-mail nie będzie możliwości skorzystania z formularza);
 3. podstawą przetwarzania danych jest zgoda (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym momencie – wystarczy, że nas o tym poinformujesz;
 4. dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celach związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, odpowiedzią na zadane pytanie;
 5. podanych danych nie będziemy wykorzystywać w celach marketingowych, nie będziemy też podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane nie posłużą do profilowania;
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do momentu zrealizowania celu (złożenia odpowiedzi), chyba że powstanie inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania tych danych;
 7. odbiorcą danych może być dostawca hostingu (e-mail), któremu powierzamy dane na podstawie umowy powierzenia – zgodnie z art. 28 RODO;
 8. jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl);
 9. możesz też skorzystać z dodatkowych praw wynikających z RODO: prawo do wglądu do swoich danych, aktualizacji swoich danych, otrzymania kopii swoich danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 10. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową na adres: info@el12.pl lub telefonicznie pod nr: (+48) 609 697 377.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

Warto wiedzieć, że:

 1. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-117) przy ul. Św. Anny 5 stanie się administratorem podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia (bez podania danych nie będzie możliwości realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym);
 3. podane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  1. wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami podatkowymi;
 4. podane dane będziemy przetwarzać:
  1. do momentu realizacji zamówienia i rozliczenia, a także do ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy,
  2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat,
  3. nie dłużej niż 3 lata – w przypadku kont, które przez ponad 3 lata nie były wykorzystywane (konta będą usuwane w wyniku przeglądu kont nieużywanych);
 5. podanych danych nie będziemy wykorzystywać w celach marketingowych (chyba że dobrowolnie skorzystasz z usługi Newsletter), nie będziemy też podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane nie posłużą do profilowania;
 6. obiorcą danych może być:
  1. dostawca hostingu, któremu powierzamy dane na podstawie umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO) – w przypadku kontaktu drogą mailową,
  2. ING Bank Śląski S.A. – w związku ze świadczeniem przez Bank na rzecz administratora usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet oraz obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, a także w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z administratorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl);
 8. możesz też skorzystać z dodatkowych praw wynikających z RODO: prawo do wglądu do swoich danych, aktualizacji swoich danych, otrzymania kopii swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych – jeśli nie ma innej podstawy do dalszego ich przetwarzania;
 9. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową na adres: info@el12.pl lub telefonicznie pod nr: (+48) 609 697 377.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI NEWSLETTER

Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne, dobrowolne i bezterminowe.

Chcąc skorzystać z usługi Newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzania podanych danych osobowych (adres e-mail).

Warto wiedzieć, że:

 1. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-117) przy ul. Św. Anny 5 stanie się administratorem podanych danych osobowych;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newsletter (bez podania danych w postaci adresu e-mail nie będzie możliwości skorzystania z usługi);
 3. podstawą przetwarzania danych jest zgoda (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym momencie – wystarczy, że nas o tym poinformujesz;
 4. dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu realizacji usługi Newsletter;
 5. podanych danych nie będziemy wykorzystywać w celach marketingowych, nie będziemy też podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane nie posłużą do profilowania;
 6. podany adres e-mail usuniemy po odwołaniu zgody;
 7. odbiorcą danych może być dostawca hostingu (e-mail), któremu powierzamy dane na podstawie umowy powierzenia – zgodnie z art. 28 RODO;
 8. jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl);
 9. możesz też skorzystać z dodatkowych praw wynikających z RODO: prawo do wglądu do swoich danych, aktualizacji swoich danych, otrzymania kopii swoich danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 10. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową na adres: info@el12.pl lub telefonicznie pod nr: (+48) 609 697 377.