Uziemienie a zerowanie - czym się różnią?

Zerowanie, podobnie jak uziemienie, jest metodą ochrony przeciwporażeniowej stosowaną w instalacjach elektrycznych. Zerowanie jest jednak sposobem znacznie starszym, z którego rezygnuje się w związku z unowocześnianiem wyposażenia elektrycznego.

Nazwa zerowanie powstała w okresie, w którym nie wyróżniano osobnych przewodów neutralnych (N) i ochronnych (PE), a zatem oprócz przewodów fazowych występował jedynie uziemiony przewód zerowy. W miarę rozwoju instalacji elektrycznych przewód ten został zastąpiony przez przewody PE lub PEN (ochronno-neutralne).

Czym jest zerowanie?

Zerowanie polega na podłączeniu części przewodzących, z którymi człowiek może mieć kontakt (np. metalowej obudowy urządzenia) z przewodem ochronnym (PE) lub przewodem ochronno-neutralnym (PEN). W przypadku uszkodzenie izolacji taka konstrukcja umożliwia samoczynne odłączenie zasilania, dzięki szybkiemu działaniu zabezpieczenia elektrycznego. Zerowanie inaczej można określić jako metaliczne zamknięcie pętli zwarcia, które doprowadza do samoczynnego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenie nadprądowe w razie zwarcia z częścią przewodzącą dostępną.

Zerowanie może być stosowane w instalacjach o maksymalnym napięciu 500 V w układzie sieciowym TN (mający jeden punkt bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące dostępne - np. metalowe obudowy odbiorników- przyłączone są do tego punktu za pomocą przewodów ochronnych). W takim układzie neutralny punkt urządzenia zasilającego jest bezpośrednio uziemiony, a chronione elementy przewodzące połączone są z punktem neutralnym.

Co to jest uziemienie?

Uziemienie jest przewodem wykonanym z przewodnika elektrycznego i łączy ciało naelektryzowane z ziemią po to, aby je zobojętnić. Uziemienie wykonuje się w celu zapewnienia prawidłowej, ale i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń przewodzących prąd. W skład uziemienia wchodzą przewody ochronne i przewody ochronno-neutralne.

W każdej współczesnej, prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej, w której są gniazdka, oprócz przewodu fazowego i neutralnego doprowadza się też przewody uziemiające. Nie wpływają one na wydajność sieci ani na pracę poszczególnych urządzeń do niej podłączonych. Są to przewody ochraniające, które umieszczone są zazwyczaj np. w domowej rozdzielnicy. Aby spełniały swoją rolę ochronną z rozdzielnicy poprowadzone są do metalowego elementu, który połączony jest bezpośrednio z ziemią. Przykładem uziemienia jest piorunochron lub charakterystyczny bolec we wtyczkach elektrycznych urządzeń domowych.

Najpopularniejsze przewody ochronne oznaczone są symbolem PE (od ang. protective earth) i mają kolor żółto-zielony. Innym popularnym rozwiązaniem jest przewód PEN (od ang. protective earth neutral), który jest przewodem neutralnym, dodatkowo pełniącym funkcję ochronną. Przewód ten ma kolor niebieski.

W ofercie EL12.com znaleźć można różnego rodzaju elementy stosowane do zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Są to m.in. kable i przewody renomowanych producentów. W kategorii Ochrona odgromowa znajdują się też m.in. bednarki, ochronniki, druty odgromowe miedziane i cynkowane, ograniczniki przepięć, iskierniki, zaciski odgromowe, uziomy, odgromniki, uchwyty odgromowe i inne.

Jak zbudowana jest instalacja uziemiająca?

Instalacja uziemiająca składa się:

a) z uziomu lub elementów metalowych wykorzystywanych w celu uziemienia - jako uziomy należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach, stanowiące sztuczny uziom fundamentowy. W konkretnych warunkach dopuszcza się także wykorzystywanie jako uziomy metalowych przewodów sieci wodociągowej, o ile jest na to zgoda jednostki eksploatującej tę sieć.

b) z przewodów uziemiających i przewodów połączeń wyrównawczych.

Układ uziemiający tworzy się z jednego lub więcej uziomów poziomych lub pionowych zakopanych w ziemi. Może on także składać się z samego słupa bezpośrednio osadzonego w gruncie.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-HD 60364-5-54:2010 układy uziemiające do celów ochronnych i do celów funkcjonalnych mogą być wspólne lub oddzielne, stosownie do wymagań stawianych przez instalację. Pierwszeństwo powinny mieć jednak zawsze wymagania dotyczące ochrony.